Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kursu o nazwie: "Kurs prawa jazdy kat.B". Szkolenie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów - SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

Wspierają nas: