Dla kandydatów

Rekrutacja 


 • Technik ekonomista

  Charakterystyka zawodu
  Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Nauka w naszej szkole umożliwia:

  • zdobycie tytułu technika ekonomisty
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje: A.35 “Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji” A.36  “Prowadzenie rachunkowości”
  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach


  Możliwości zatrudnienia
  Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może prowadzić własną działalność bądź podejmować pracę w:

  • firmie produkcyjnej, handlowej i usługowej,
  • urzędach administracji samorządowej i rządowej,
  • urzędach skarbowych,
  • biurach księgowych,
  • bankach,
  • biurach maklerskich,
  • towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • stowarzyszeniach i fundacjach.


  Predyspozycje
  Technika ekonomistę powinna charakteryzować:

  • umiejętność logicznego myślenia
  • kreatywność
  • przedsiębiorczość
  • umiejętność pracy w  zespole
  • podejmowanie szybkich decyzji
  • samodzielność
  • dokładność
  • cierpliwość
  • zainteresowanie zagadnieniami ekonomicznymi w kraju i na świecie,
  • umiejętności organizacyjne


  Możliwości dalszego kształcenia
  W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika ekonomisty, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

  Technik organizacji reklamy

  Charakterystyka zawodu
  Technik Organizacji Reklamy to osoba, która organizuje i prowadzi sprzedaż usług i produktów reklamowych. Absolwent Technikum Organizacji Reklamy to profesjonalista, który potrafi zorganizować i prowadzić kampanie reklamowe, biegle posługuje się pakietem Office, rzetelnie sporządza dokumenty w edytorach tekstu czy arkuszach kalkulacyjnych, swobodnie korzysta z programów graficznych, nie jest mu obcy świat mediów i Internetu, swobodnie realizuje lub nadzoruje procesy marketingowe.

  Nauka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Józefa Tischnera w Limanowej w Technikum Organizacji Reklamy umożliwia:

  • przystąpienie do egzaminu maturalnego
  • uzyskanie tytułu technika organizacji reklamy, potwierdzonego zdobyciem świadectwa kwalifikacji: A.26 “Sprzedaż produktów i usług reklamowych” A.27 “Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej”


  Możliwości zatrudnienia
  Absolwent Technikum Organizacji Reklamy naszej szkoły może znaleźć zatrudnienie i stać się specjalistą w lokalnych firmach, agencjach reklamowych jak również światowych korporacjach, osoba taka może pracować m.in. w:

  • dziale obsługi klienta
  • dziale marketingu i reklamy
  • dziale kreatywnym
  • dziale handlowym
  • dziale produkcji

  Absolwent tego kierunku może także z powodzeniem prowadzić własne studio reklamy, agencję reklamową, odpowiadając na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów branży reklamowej.


  Predyspozycje
  Technik Organizacji Reklamy to osoba charyzmatyczna, dynamiczna, otwarta, którą wyróżnia:

  • łatwość nawiązywania kontaktów
  • kreatywność, zmysł estetyczny
  • abstrakcyjność myślenia
  • swoboda formułowania wypowiedzi
  • samodzielność, przebojowość
  • umiejętności organizacyjne, marketingowe
  Technik budownictwa

  Charakterystyka zawodu

  Technik budownictwa to osoba, która organizuje i kontroluje roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu budowy i stanem surowym. Potrafi zorganizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności. Sporządza kosztorysy i potrafi kompletować dokumentację przetargową. Nauka w naszej szkole umożliwia:

  • zdobycie tytułu technika budownictwa
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje: BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych  
   BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach


  Możliwości zatrudnienia
  Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa może podejmować pracę:

  • w przedsiębiorstwach o każdym profilu działalności budowlanej,
  • w pracowniach projektowych, jako asystent projektu,
  • na budowach jako koordynator robót budowlanych i instalacyjnych,
  • w pracowniach kosztorysowych,
  • w laboratoriach materiałów budowlanych,
  • w zakładach produkcji prefabrykatów,
  • w przedsiębiorstwach handlowych branży budowlanej (z uwagi na znajomość różnorodności i właściwości materiałów budowlanych)

  Ponadto z uwagi na szeroki zakres zagadnień tematycznych i z zakresu przedsiębiorczości, odbyciu szeregu praktyk i zajęć praktycznych w biurach projektowych i przedsiębiorstwach budowlanych o różnym charakterze, absolwent technikum budowlanego jest w pełni przygotowany do prowadzenia własnej firmy.

  Kończąc naszą szkołę, absolwent tego technikum może kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych: na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydziale Architektury, Geodezji. Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki kierunkowej, a następnie zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane, absolwent może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jako kierownik budowy czy projektant. Wg nowelizacji ustawy „Prawo Budowlane”, technik budownictwa może ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.

  Technik obsługi turystycznej

  Charakterystyka zawodu
  Technik obsługi turystycznej to kierunek stworzony dla ludzi interesujacych się światem, marzących o spełnianiu swoich i innych marzeń o podróżach. Technik obsugi turystycznej przygotowywuje, sprzedaje, realizuje, rozlicza imprezy i usługi turystycznyczne. Zna różnorakie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata, a w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego wykazuje się profesjonalną obsługą klienta. Potrafi planować trasy podóży i dokonywać niezbędnych rezerwacji. Nauka w naszej szkole umożliwia:

  • uzyskanie świadectw potwierdzajacych kwalifikacje: T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

  Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo uzyskania kwalifikacji. Mając zaliczone wszystkie egzaminy potwierdzające zdobycie wymaganych kwalifikacji w zawodzie oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej uczeń otrzymuje dyplom technika.    MOŻLIWOSCI PRACY ABSOLWENTÓW TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Absolwent Technikum Obsługi Turystycznej może podjąć pracę w:

  • biurach podróży,
  • agencjach turystycznych,
  • punktach informacji turystycznej,
  • obiektach noclegowych,
  • organach administracji rządowej i samorządowej, zajmujacej sie organizacją i promocją turystyki danego regionu,
  • podjąć własną działalnosć gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.


  Możliwości dalszego kształcenia
  Absolwenci naszego Technikum mogą podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku. Umiejętności zdobyte w szkole mogą być rozwijane na studiach licencjackich lub magisterskich.

  Technik logistyk

  Charakterystyka zawodu
  Technik logistyk  to osoba, która umiejętnie planuje, organizuje, kontroluje i kieruje przemieszczaniem towarów od producenta do konsumenta. Potrafi  wykorzystywać informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej pomiędzy jej uczestnikami oraz dostarczać towar zgodnie z zamówieniem klienta pod wskazane miejsce i o wyznaczonym czasie. W celu optymalizacji kosztów dostawy towarów potrafi obsługiwać zamówienia i organizować transport, z wykorzystaniem właściwych systemów informatycznych.

  Nauka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej w Technikum Logistyki umożliwia:

  • przystąpienie do egzaminu maturalnego
  • uzyskanie tytułu technika logistyka, potwierdzonego zdobyciem świadectwakwalifikacji: A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych


  Możliwości zatrudnienia
  Absolwent Technikum Logistyki naszej szkoły może znaleźć zatrudnienie i stać się specjalistą w lokalnych firmach specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej typu Amazon czy Raben Logistics Polska, jak również w przedsiębiorstwach działających w branżach przemysłowych, budowlanych, handlowych i usług IT. Po ukończeniu Technikum Logistyki nasz absolwent potrafi :

  • określać zadania logistyczne
  • planować  i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
  • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
  • organizować prace związane z gospodarką magazynową
  • zarządzać zapasami;
  • zarządzać gospodarką odpadami.
  • obliczać koszty usług logistycznych
  • stosować procedury systemu jakości w realizacji usług logistycznych
  • posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych.


  Predyspozycje
  Technik Logistyk to osoba charyzmatyczna, dynamiczna i otwarta, którą wyróżnia:

  • łatwość nawiązywania kontaktów,
  • swoboda formułowania wypowiedzi,
  • samodzielność i przebojowość,
  • umiejętność  podejmowania szybkich decyzji,
  • podzielność uwagi i analityczne myślenie,
  • umiejętności organizacyjne,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • chęć uczenia się języków obcych.


  Możliwości dalszego kształcenia
  Absolwent naszej szkoły po uzyskaniu dwóch kwalifikacji zawodowych i zdaniu egzaminu maturalnego może w dalszym ciągu rozwijać się, podejmując naukę na studiach wyższych.

  Szkoła branżowa I stopnia

  Szkoła branżowa I stopnia będzie kształcić uczniów w takich samych klasach jak obecna Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

  • sprzedawca - nauka trwa 3 lata,
  • wielozawodowa - nauka trwa 3 lata (murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy, kucharz, cukiernik, wędliniarz i inne zawody - pełny wykaz zawodów dostępny jest w sekretariacie szkoły).

   

  Branżowa szkoła I stopnia ma umożliwić otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci byliby przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia.

  Uczniowie szkoły branżowej i obecnej ZSZ mają zagwarantowane bezpłatne korzystanie z podręczników!

  Kandydaci do szkoły branżowej powinni posiadać aktualne badania lekarskie (profilaktyczne) oraz przejść dodatkowe, specjalistyczne badania dla celów sanitarno - epidemiologicznych.SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKĘ W ZAKŁADACH PRACY. NIE ZWLEKAJ – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Podanie o przyjęcie do Technikum

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego

Podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej I stopnia


Więcej informacji znajdziesz na naszym profilu Facebook

 

TISCHNER. Twoje życie - Twoja decyzja   

Wspierają nas: