Samorząd uczniowski

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych utworzony został w 2006 roku i tym samym powołany do życia został również pierwszy Samorząd Uczniowski, którego Przewodniczącą była Agnieszka Klag, uczennica Technikum Ekonomicznego.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się co roku, i poprzedzone są aktywną promocją kandydatów. W bieżącym roku szkolnym, czyli 2020/2021 Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został uczeń z Technikum Organizacji Reklamy Marcin Hebda.

Ze względu na dynamiczny rozwój placówki oraz coraz większą liczbę uczniów zaangażowanych w życie naszej szkoły, w roku 2012 opiekę nad Samorządem Uczniowskim powierzono nie jednemu, ale dwóm opiekunom:  ani Annie Grzeszczak i panu Michałowi Jaworskiemu. Opiekunowie SU wybierani są przez całą społeczność uczniowską w sposób anonimowy, za pomocą ankiety. Aktualnymi opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:  pani Agnieszka Dutka, pan Michał Jaworski, pan Albert Pociecha (SBI).

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów. Jest organizacją, która ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty. Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

 • Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską.
 • Samorząd odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych
 • Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły
 • Samorząd współpracuje również z Samorządami Klasowymi

Cele Samorządu Szkolnego

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Organizowanie imprez szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkoły ,mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki.
 • Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.
 • Organizowanie wypoczynku i rozrywki(zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie, zabawy uczniowskie, zabawy szkolne).
 • Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska.
 • Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekunów Samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej.
 • Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 • Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

Mediacja przez rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkoły.

Wspierają nas: